Emin
 

Omni Finance –
HÉ™r bir kÉ™s üçün maliyyÉ™
Emin Sadıqov,
İdarə heyətinin sədri
Son bir neçÉ™ ildÉ™ respublikamızda fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rÉ™n bank olmayan kredit
təşkilatları da yerli maliyyÉ™ xidmÉ™tlÉ™ri bazarında mövqelÉ™rini É™hÉ™miyyÉ™tli
ÅŸÉ™kildÉ™ möhkÉ™mlÉ™ndirmiÅŸlÉ™r. NÉ™ticÉ™dÉ™ bu maliyyÉ™ institutları yerli vÉ™ xarici
investorların diqqətini cəlb etməyə başlayıb. Bu təşkilatlardan biri də
“Omni Finance” Bank olmayan Kredit Təşkilatıdır.
Təşkilatın IdarÉ™ HeyÉ™tinin sÉ™dri cÉ™nab Emin Sadıqov bizimlÉ™ söhbÉ™tÉ™
təşkilat haqqında məlumatla başladı.
КАПИТАЛ
– “Omni Finance” Bank olmayan
Kredit Təşkilatının sələfi 5 ildən artıq
bu sektorda fəaliyyət gostərmiş
“MikromaliyyÉ™” Kredit Təşkilatı olmuÅŸdur.
“MikromaliyyÉ™” BOKT 2003-
cu ildə fəaliyyətə başlamış və elə həmin
ildən də Kənd Təsərrufatı Nazirliyinin
nəzdində fəaliyyət gostərən Kənd
Təsərrufatı Kreditləri Agentliyinin
layihələrində, həmcinin İFAD-ın iştirakı
ilÉ™ reallaÅŸdırılan “DaÄŸ vÉ™ yuksÉ™k
daÄŸlıq rayonların inkiÅŸafı” layihÉ™sindÉ™
iştirak edir. Kredit təşkilatı vasitəsilə
bu layihə cərcivəsində 2700 min manat
həcmində kredit verilib.
Bu yaxınlarda “MikromaliyyÉ™”
Kredit Təşkilatının fəaliyyətində
əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verib. Ən
onəmli dəyişiklik isə ondan ibarətdir
ki, təşkilatın kapitalı 200 manatdan
150 min manata catdırılıb. Planda bu
məbləğin 500 000 manatadək artırılması
nəzərdə tutulub. Həmcinin təşkilatın
adı da dÉ™yiÅŸdirilÉ™rÉ™k, “Omni Finance”
Bank olmayan Kredit Təşkilatı adı ilə
yenidÉ™n qeydiyyatdan kecib. Omni –
latın dilindÉ™n “hÉ™r bir kÉ™s ucun” kimi
tÉ™rcumÉ™ olunur. Omni Finance – “hÉ™r
bir kÉ™s ucun maliyyÉ™” mÉ™nasını verir.
Yeni ad təşkilatın yeni missiyasından
xəbər verir. Təşkilatımız hər bir şəxsin
uzunə acıqdır. Cəlbedici biznes ideyasına,
əsaslandırılmış biznes plana malik
hər bir şəxs təşkilatımızdan maliyyə
dəstəyi ala biləcəkdir. Təşkilatımız
həmin şəxslərə oz bizneslərini qurmaqda
və inkişaf etdirməkdə butun zəruri
dəstəyi verəcəkdir.
Təşkilat hazırda 1000 000 manat
həcmində qiymətli kağızların emissiyası
prosesindədir.
Həmcinin layihələrdə iştirakımızı
da gucləndirməyə calışırıq. Hazırda
təşkilat Kənd Təsərrufatı Kreditləri
Agentliyinin “Åžimal-QÉ™rb” adlı yeni
layihəsi uzərində calışır. Agentliklə
əvvəlki uğurlu əməkdaşlığımızı bu
yeni layihə cərcivəsində də davam
etdirməyə calışacağıq.
Caspian Accounting Consulting
Services (CACS) adlı şirkətlə
təşkilatın istifadəsində olan proqram
təminatlarının yenilənməsi ilə əlaqədar
muqavilə bağlamışıq. Həmcinin Sigma
Tekhnical Services şirkəti ilə
bağladığımız muqavilə cərcivəsində
təşkilatın komputer parkı, İT avadanlıqları
və kommunikasiya şəbəkəsi
yenilənməkdədir. Nəticədə təşkilatın
İT şəbəkəsi vahid standartlar əsasında
fəaliyyət gostərəcəkdir.
Şirkətin internet səhifəsi yenidən
qurulur. İnternet səhifəsinin qurulma
prinsipləri muştərilərimizlə daha
səmərəli əlaqənin formalaşdırılmasına
yonəldilib.
Həmcinin kredit məhsulları portfelimizi
də yeni məhsullar hesabına
genişləndirməkdəyik. Bu yaxınlarda
lizinq xidmətini də fəaliyyətimizə
daxil etdik. Yaxın gələcəkdə isə
muştərilərimizə factoring xidmətini də
təqdim edəcəyik.
– Kredit dÉ™rÉ™cÉ™lÉ™ri muÅŸtÉ™rilÉ™riniz
ucun nə dərəcədə cəlbedicidir?
– KreditlÉ™r uzrÉ™ faizlÉ™r kreditlÉ™rin
təyinatından asılı olaraq dəyişir. Əgər
istehlak xarakterli kreditlər uzrə faiz
dərəcələri bir qədər yuksək sayıla
bilərsə, istehsal, xususilə də aqrar sektora
yonələn kreditlər əhəmiyyətli
dərəcədə aşağı faiz dərəcələri ilə təqdim
edilir.
Qeyd edim ki, əvvəllər təşkilatın
fəaliyyətində əsas istiqamət kimi aqrar
sektorun kreditləşdirilməsi yer tuturdusa,
hazırda fəaliyyətimizlə iqtisadiyyatın
butun sektorlarını əhatə etməyə
calışırıq.
Kreditlərin həcminə gəldikdə isə,
biz həm kicik kreditlər (100-25000
manat), həm orta kreditlər (25000-
50000) və həm də iri həcmli kreditlər
(50000-dən yuxarı) təqdim edirik.
Kicik kreditlər, adətən, aqrar sektora
verilir. İri kreditlər isə bir qayda olaraq,
tərəfimizdən orta olculu muəssisələrə,
konkret layihələr cərcivəsində biznesi
inkişaf etdirmək məqsədilə verilir. Belə
muəssisələrin biznes-layihələrinin 70-
80%-ə qədərini kreditləşdirə bilirik.
– Respublikanın regionlarında
fəaliyyət gostərirsinizmi?
– Hazırda regionlarda 4 filialımız
fəaliyyət gostərir. Novbəti filiallarımızı
Şəmkir, Qazax, Tovuz rayonlarının
ərazisində acmağı planlaşdırırıq.
Gələcəkdə isə regionların sosial-iqtisadi
inkişafında iştirak etmək məqsədilə respublikanın
butun regionlarında təmsil
olunmağı nəzərdə tutmuşuq.
– Yaxın bir necÉ™ il ucun təşkilatın
qarşısında hansı vəzifələr durur?
– Qarşıdakı bir necÉ™ il É™rzindÉ™
təşkilatın kapitalını 2 milyon manata
catdırmağa calışacağıq. İFAD
təşkilatı ilə əməkdaşlığımızı daha
da dərinləşdirməyi planlaşdırırıq.
Həmcinin yerli banklarla da resurs
cəlb etmək istiqamətində əməkdaşlıq
edəcəyik. Bu yaxınlarda AMFA-nın
uzvu olmuşuq. Bu təşkilatın imkanlarından
istifadə edərək xarici maliyyə
institutları ilə əməkdaşlığı inkişaf
etdirmək istəyirik.
Həmcinin regionlarda filial
şəbəkəsinin genişləndirilməsi də qarşımızda
duran əsas vəzifələrdəndir.
BT
Dosye:
Emin Sadıqov Azərbaycan Dovlət
İqtisad Universitetinin Beynəlxalq
Əlaqələr fakultəsini fərqlənmə diplomu
ilə bitirmiş, daha sonra İngiltərənin
“Åžiller BeynÉ™lxalq Universitetinin”
Beynəlxalq Biznes uzrə MBA maqistr
proqramını və Azərbaycan İqtisad
Universitetinin MaliyyÉ™ vÉ™ Kredit
uzrə maqistr proqramını uğurla başa
catdırmışdır. Bir necə elmi məqaləsi
nufuzlu jurnallarda dərc olunub.
Bir necÉ™ il “BP AzÉ™rbaycan” ÅŸirkÉ™tindÉ™
muxtəlif vəzifələrdə calışan Emin
Sadıqov 2009-cu ilin avqust ayından
“Omni Finance” ÅŸirkÉ™tinin Ä°darÉ™
heyətinin sədridir.